Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Horse Comfort B.V.

https://www.horsecomfort.nl

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument/afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument/afnemer: de natuurlijke persoon die wel/niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument/afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument/afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument/afnemer kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn

 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consument/afnemer aanbiedt;

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument/afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemerArtikel 2 - Identiteit van de ondernemer


Horse Comfort B.V.
Zandweg 20
5437 BT Beers NB Nederland
T (064) 939-4334
E info@horsecomfort.nl
KVK 89837134
BTW nummer NL865127785B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument/afnemer.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument/afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument/afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument/afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument/afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


 

Artikel 4 - Het aanbod 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument/afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn.


Artikel 5 - De overeenkomst 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument/afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument/afnemer de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument/afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument/afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument/afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument/afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


Artikel 6 - Herroepingsrecht


 Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument/afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument/afnemer of een vooraf door de consument/afnemer aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument/afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. Wanneer de consument/afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument/afnemer te doen middels het meldformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument/afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument/afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 5. Bovenstaande artikelen 5.1 t/m 5.4 zijn niet geldig voor op maat gemaakte producten. Deze kunnen niet retour.


Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument/afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomt.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument/afnemer zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 1. Indien de consument/afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument/afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument/afnemer is gebruikt tenzij de consument/afnemer nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument/afnemer zelf is de consument/afnemer aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.


 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument/afnemer uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument/afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De prijs 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  de consument/afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 10 - Conformiteit en garantie 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.

 3. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument/afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 4. De garantie geldt niet indien:
  de consument/afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 11 - Levering en uitvoering 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument/afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 90 dagen uitvoeren, tenzij consument/afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument/afnemer hiervan uiterlijk 90 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument/afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. De consument/afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument/afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument/afnemer geen recht op schadevergoeding.

 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument/afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. In overleg kan een vervangend artikel worden geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument/afnemer.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de transporteur tot het moment van bezorging aan de consument/afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


Opzegging

 1. De consument/afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. De consument/afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. De consument/afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde

 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument/afnemer deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één

 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument/afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en

 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode


Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument/afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 13 - Betaling 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument/afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan vooraf het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument/afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. De consument/afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 3. In geval van wanbetaling van de consument/afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument/afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 4. Er geld 100% vooruitbetaling alvorens wordt geleverd.


Artikel 14 - Klachtenregeling 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument/afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. Bij klachten dient een consument/afnemer zich allereerst te wenden tot de ondernemer.

 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer zoeken naar een correcte oplossing.


Artikel 15 - Geschillen 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument/afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument/afnemer woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Ondernemer is opdrachtnemer. Consument/afnemer is opdrachtgever.

Artikel 1 : Adviezen, ontwerpen en materialen


1.1 Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
1.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van opdrachtgever is bestemd.
1.3 Voor de door opdrachtnemer zelf gemaakte ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid op zich. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen.
1.4 In geval van opdracht neemt opdrachtnemer bij ontwerpen die niet door of namens hem zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door opdrachtgever zijn voorgeschreven. Opdrachtgever is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan opdrachtgever zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen ontdekken.
1.5 Wenst opdrachtgever bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan opdrachtnemer over te dragen, dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan opdrachtnemer dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze overdracht een beslissing te nemen. Opdrachtnemer dient daarbij de gelegenheid te hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe dient opdrachtgever hem alle gegevens en bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken.
1.6 Van opdrachtnemer kan niet worden gevergd dat hij het in 1.5. genoemde onderzoek kostenloos verricht, tenzij reeds uit de offerteaanvraag is gebleken dat opdrachtgever de verantwoordelijkheid op opdrachtnemer wil overdragen.
1.7 Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven.


Artikel 2 : Overeenkomsten
2.1 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, danwel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.
2.2 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van opdrachtnemer binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 3 : Onuitvoerbaarheid van de opdracht
3.1.
Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
3.2.
Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
3.3.
Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, wordt mede verstaan het niet tijdig voldoen door leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.
3.4.
Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
3.5.
Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.


Artikel 4 : Omvang van het aangenomen werk
4.1.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig aanwezig zijn.
4.2.
In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd):
- grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stucadoors-, schilders-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of op het elektriciteitsnet.
- de meerdere hulp voor het versjouwen van die delen welke niet door opdrachtnemer zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe benodigde hijs- of hefwerktuigen en takels.
- het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan op of nabij het werk aanwezige zaken.
- de extra kosten van afvoer samenhangend met de aard van het af te voeren materiaal zoals in geval van gevaarlijke bouwstoffen en/of chemisch afval.
Artikel 5 : Wijzigingen in het aangenomen werkt
5.1.
Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.
5.2.
Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 6 : Montage
6.1.
Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de montage belaste personeel bepaalt zich tot het monteren van het door opdrachtnemer geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was begrepen.
6.2.
Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
6.3.
Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Daartoe dient opdrachtgever onder meer ervoor te zorgen dat er in de ruimte waarin de werkzaamheden moeten worden verricht gas, water en elektriciteit aanwezig is en de ruimte verwarmd is of kan worden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat geschikte behuizing, deugdelijke sanitaire voorzieningen en door de ARBO-wet geëiste voorzieningen voor het personeel van opdrachtnemer aanwezig zijn en dat op de bouwplaats de nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere zaken aanwezig zijn.
6.4.
Wanneer de montage door niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.
6.5.
Voor rekening van opdrachtgever zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder:
- kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone daguren kan geschieden;
- reis- en verblijfkosten die niet waren begrepen in de prijs.
6.6.
Opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.
6.7.
Reclames na vertrek van het montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in behandeling genomen, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij opdrachtnemer te reclameren en deze de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen mits de melding valt binnen de garantietermijn. Opdrachtgever zal dienen aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.


Artikel 7 : Oplevering
7.1.
Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:
- wanneer opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
- acht dagen nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
- bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
7.2.
Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.
7.3.
Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan opdrachtnemer, onder opgave van redenen.
7.4.
Indien enig onderdeel door niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermede zal met de betaling en garantiebepalingen echter rekening gehouden kunnen worden.


Artikel 8 : Aansprakelijkheid
8.1.
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarnaast is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
- Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen de schade te verzekeren.
- Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij en voor zover opdrachtnemer daarvoor verzekerd is.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.
8.2.
Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer ter zake van het gebruik van door opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen of modelplaten of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
8.3.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van opdrachtnemer zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.


Artikel 9 : Garantie
9.1.
Opdrachtnemer staat in voor de goede uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van constructie en materiaal voor zover opdrachtnemer vrij was in de keuze daarvan, met dien verstande dat door hem voor alle delen welke gedurende een termijn van drie maanden na levering door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, in overleg nieuwe delen zullen worden geleverd. De te vervangen delen moeten daartoe franco aan opdrachtnemer worden gezonden. Opdrachtnemer wordt daarvan eigenaar. Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van opdrachtgever.
Indien de opdracht bestond uit het bewerken van door opdrachtgever toegeleverd materiaal, staat opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Indien gedurende een periode van zes maanden na levering blijkt dat de bewerking ondeugdelijk was, zal opdrachtnemer te zijner keuze: de bewerking opnieuw uitvoeren, mits de opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal toelevert, het gebrek herstellen of opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur.
9.2.
Bij ondeugdelijke levering heeft opdrachtnemer het recht om na franco retournering van de ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering over te gaan.
9.3.
Opdrachtgever dient te allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
9.4.
Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.
Voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden in afwijking van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door opdrachtnemer eveneens geen garantie verstrekt. Geen garantie wordt gegeven voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of andersoortige geleverde artikelen welke (in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van levering.
Geen garantie wordt gegeven voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties of montages welke niet door opdrachtnemer zijn gemonteerd, noch voor die welke door hem zijn gemonteerd doch niet door hem zijn geleverd.
9.5.
De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.


Artikel 10 : Transport
10.1.
Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van opdrachtgever. Ook indien opdrachtnemer voor het transport zorg draagt, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
10.2.
Mocht een beroep op het gestelde in artikel 10.1. niet opgaan dan is opdrachtnemer nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen.

Artikel 11 : Betaling
11.1.
Betaling dient te geschieden ten kantoren van opdrachtnemer.
11.2.
Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk. Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities als volgt:
- Normale levering handelszaken met particulieren contant.
- Regelmatige levering handelspartners binnen 30 dagen na factuurdatum of anders indien schriftelijk overeengekomen.
Grotere objecten en aanneming van werk:
50% van overeengekomen prijs bij opdracht
50% van overeengekomen prijs voor aflevering.
11.3.
Onkosten voor rekening van opdrachtnemer voorgeschoten door opdrachtgever worden verrekend bij de betaling resp. bij de betaling van de laatste termijn indien betaling in termijnen overeengekomen is.
11.4.
Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen.
Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.
11.5.
Tevens is opdrachtnemer gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
11.6.
Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van opdrachtgever.
11.7.
Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.8.
De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
11.9.
Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 1 maand na factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
11.10.
Opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde verzekerd.
Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
Uit het enkele feit dat opdrachtnemer zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt dat de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Indien opdrachtnemer het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.
11.11.
Indien opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door opdrachtnemer in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12 : Prijswijziging
12.1.
De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van offerte.
12.2.
Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de aflevering of oplevering een tijdvak van zes maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van de materialen en dergelijke in die periode wijzigingen hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs of de overeengekomen aanneemsom evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.
12.3.
Wanneer door opdrachtgever voor de uitvoering van het werk opdrachtnemer materialen of grondstoffen en andere artikelen ter beschikking worden gesteld, heeft opdrachtnemer het recht in de aanneemsom te berekenen respectievelijk in zijn prijsberekening op te nemen een maximum van 10% van de kostprijs van de bijgeleverde zaken.


Artikel 13 : Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
13.1.
Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
13.2.
Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door opdrachtnemer geleverde zaken een hypotheekrecht, een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van opdrachtnemer te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een hypotheek- of pandrecht bevoegd is.
13.3.
Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens opdrachtnemer niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
13.4.
Opdrachtnemer verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van opdrachtnemer, ten behoeve van andere aanspraken die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.


Artikel 14 : Ontbinding
14.1.
Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot opdrachtnemer richt, zal hij te allen tijde eerst opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
14.2.
Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
14.3.
Indien opdrachtnemer instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door opdrachtnemer verrichte prestaties en heeft opdrachtnemer onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.


Artikel 15 : Toepasselijk recht
15.1.
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2.
De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
15.3.
Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.


Artikel 16
16.
Geringe afwijkingen van de producten in kleur, ontwerp en kwaliteit anders dan vermeld, zijn niet uit te sluiten. Recht om technische veranderingen en uitvoeringen van de producten door te voeren is aan ons. Alle prijzen zijn onder voorbehoud.